E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

HISTORIA SZKOŁY


HISTORIA SZKOŁY
HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W STALOWEJ WOLI
PSP - 3 Stalowa Wola

W czerwcu roku 1987 Papież Jan Paweł II będąc na Westerplatte powiedział:
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można zdezerterować.
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych.”
Słowa wielkiego Polaka są mottem, którym „Trójka” kieruje się na co dzień.
Świadectwem wielkiego trudu i pracy dyrektorów i nauczycieli są skrupulatnie prowadzone kroniki, będące prawdziwą kopalnią informacji o szkole. Dzień po dniu odnotowana jest ich praca w ciągu 50 lat.
Historia naszej szkoły splata się z historią miasta. W latach pięćdziesiątych do Stalowej Woli przybywali liczni nowi mieszkańcy i dlatego wybudowanie nowej placówki oświatowej stało się koniecznością.
Dnia 1 września 1959 roku uroczyście otwarto Szkołę Podstawową nr 3 , która wyrosła dla odciążenia już dwóch istniejących szkół. Jej dziesięcioosobowym wówczas gronem nauczycielskim kierował pan Józef Lebedowicz. Cechą charakterystyczną nowo otwartej szkoły był fakt, że nie miała przypisanego obwodu – mogły do niej uczęszczać dzieci z całego miasta. Szkoła w środowisku stalowowolskim zdobyła szybko uznanie i cieszyła się bardzo dobrą opinią. Nauczyciele z pełną odpowiedzialnością i poświęceniem organizowali życie szkoły, a były to lata szczególne. Mimo narzucanych schematów i rygorów osiągnięciem Grona Pedagogicznego było to, że potrafiło rozbudzać i wpajać prawdziwe wartości patriotyczne, jednocześnie odkrywać przed młodzieżą prawdziwe karty przeszłości i kształtować poczucie dumy narodowej.
Ważnym momentem w życiu szkoły było otwarcie Izby Pamięci Narodowej w maju 1970 roku. Była to żywa lekcja historii dla uczniów i dla środowiska.
Nie sposób wymienić wszystkich osób pracujących w „Trójce”. Przez pięćdziesiąt lat istnienia szkoły przewinęło się przez jej mury ponad 300 nauczycieli, w tym ponad 20 – tu to jej absolwenci. Wszyscy oni mieli i mają swój udział w wielkim dziele kształtowania umysłów i serc młodych ludzi.
Karty kroniki donoszą o doniosłym momencie w dziejach szkoły. 2 września 1974 roku nadano jej zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte. Był to szczególny dzień dla naszych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Wśród grona dostojnych osób, przedstawicieli władz oświatowych i wojewódzkich, gościem szczególnym był major Jan Gryczman – uczestnik walk na Westerplatte, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Chlubne i zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte wyznaczało kierunek zamierzeń , działań i zobowiązywało do realizacji wzniosłych celów. Od tego czasu Szkoła Podstawowa nr 3 szczególnie uroczyście obchodzi swoje święto patronalne. Każdego roku społeczność szkolna oddaje hołd bohaterskim Obrońcom Westerplatte. W szkole odbywają się uroczyste akademie o tematyce patriotycznej oraz konkursy wiedzy o Patronie szkoły.
Przewróćmy karty kroniki. 10 września 1977 roku Szkoła Podstawowa nr 3 za całokształt wyników nauczania i wychowania decyzją władz oświatowych jako pierwsza ze szkół w mieście otrzymała Sztandar. Ceremoniał wręczenia Sztandaru odbył się na przyszkolnym placu. Swą obecnością zaszczycili nas: Kurator Oświaty i Wychowania Antoni Szczykutowicz, przedstawiciele władz miasta i zakładów pracy. Słowa przyrzeczenia brzmiały:
„Honoru tego Sztandaru nie splamimy i pokładanych w nim nadziei nie zawiedziemy. Troska o honor tego Sztandaru to nasz największy obowiązek”.
Od tego dnia Sztandar towarzyszył nam w najdonioślejszych momentach i najważniejszych szkolnych uroczystościach.
Powodem do dumy był też rok szkolny 1993/1994, kiedy to szkoła zajęła 9. miejsce w rankingu „Płomyczka” wśród stu najlepszych szkół podstawowych w Polsce.
Również w roku 1993 nasza szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Westerplatte zrzeszającego ponad 150 szkół w Polsce noszących to imię. W ramach wykonywania zadań statutowych klubu „Trójka” utrzymuje stały kontakt z rodziną pana Bronisława Kochana, jedynego stalowowolanina walczącego na Westerplatte, a dwa lata po jego śmierci umieszczono na jego grobie „Znak Pamięci”. Opieka nad grobem Westerplatczyka jest kontynuowana do chwili obecnej. Rokrocznie delegacja nauczycieli i młodzieży składa kwiaty i zapala znicz na tej ważnej dla nas mogile.
We wrześniu 1995 roku „Trójka” była organizatorem jubileuszowego, X Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Zaszczycili nas wtedy swoją obecnością następujący żołnierze Westerplatte: pan Michał Pryczek, pan Wiktor Białous – Bielas i pan Stanisław Salwirak, którzy jeszcze raz opowiedzieli w prostych słowach o swej heroicznej walce we wrześniu 1939 roku. Możliwość rozmowy z Obrońcami Westerplatte była dla całej społeczności szkolnej wspaniałym i wzruszającym przeżyciem.
Delegacje nauczycieli i uczniów naszej szkoły rokrocznie biorą udział w sympozjach Klubu Szkół Westerplatte. Ostatnie sympozjum odbyło się we wrześniu2009 roku w Gdańsku i było połączone z obchodami 70 – tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele naszej „Trójki” mieli okazję spotkać się między innymi z byłym Prezydentem Lechem Wałęsą, z najwyższymi władzami Kraju – Prezydentem i Premierem, z przedstawicielami państw europejskich. Nasz szkolny Poczet Sztandarowy towarzyszył Prezydentowi Polski, panu Lechowi Kaczyńskiemu podczas składania kwiatów przed bramą Stoczni Gdańskiej i na Placu Trzech Krzyży.
Wróćmy jednak do chlubnych kart historii szkoły. Nasi uczniowie w 1998 roku wzięli udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Młodzieżowe Działania Obywatelskie” dotyczące ochrony środowiska. Opracowanie dotyczyło nielegalnych wysypisk śmieci w Stalowej Woli. Zaprezentowane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wzbudziło duże zainteresowanie, a pisała o tym „Gazeta Wyborcza”.
„Trójka” od 1997 roku jako pierwsza i jedyna wtedy szkoła w Stalowej Woli realizowała program „Sokrates – Comenius” współpracując ze szkołami we Włoszech, Anglii, Finlandii i Węgrzech. Podczas wizyt w Albiano Magra, Miszkolcu, Vunijarwi nauczyciele zaprezentowali liczne materiały poświęcone polskim tradycjom i obyczajom. Rewizyta dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół odbyła się w maju 2001 roku. Atrakcją było poznanie przez nich regionu oraz możliwość obserwacji funkcjonowania naszej szkoły.
W ostatnich latach kontynuacją projektu doskonalenia metod pracy i dzielenia się doświadczeniem są spotkania w ramach Sieci Liderów Demokratycznych Szkół. W marcu 2009 roku odbyła się wizyta w Stanach Zjednoczonych w stanie Ohio, w której brała udział nasza pani dyrektor Elżbieta Sudoł – Wasyliszyn oraz nauczycielka języka angielskiego, Anna Romaniak. Głównym celem wizyty , ufundowanej przez amerykański Wydział Edukacji, była wymiana pomysłów, poglądów i doświadczeń związanych z reformą w obu krajach, której celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i odpowiedzialności wśród młodych ludzi. Ta produktywna i udana wizyta była niezapomnianą okazją, aby poznać pracę amerykańskich nauczycieli, jak również dokonać refleksji, które rozwiązania można zastosować w naszej szkole.
Uczniowie „Trójki” chętnie uczestniczą w licznych konkursach szkolnych, miejskich, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Są to konkursy interdyscyplinarne, artystyczne, teatralne, literackie, krasomówcze, matematyczne, sportowe i inne.
Ukoronowaniem wysiłku nauczycieli i uczniów był rok szkolny 2007/2008, kiedy to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli zajęła I miejsce na Podkarpaciu w Finale Konkursów Przedmiotowych. Mogliśmy poszczycić się największą liczbą laureatów w całym województwie – było ich aż ośmiu. Oprócz ogromnej satysfakcji, taki wynik pozwolił naszym uczniom starać się o stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta.
Nie można pominąć sukcesów szkoły w dziedzinie sportu. Wysiłek nauczycieli wychowania fizycznego koncentruje się na masowym uczestnictwie uczniów w imprezach sportowych. Wynikiem tego są wysokie lokaty szkoły osiągane między innymi w Igrzyskach Młodzieży szkolnej, w Ulicznym Ogólnopolskim Biegu Niepodległości czy Sztafetowych Biegach Przełajowych. Świadectwem tych osiągnięć są liczne dyplomy i bogata kolekcja pucharów zdobytych we współzawodnictwie.
Od kilku lat wybierany jest w czerwcu najlepszy szóstoklasista, któremu nadajemy zaszczytny tytuł „Absolwenta Roku”. Uczeń ten zostaje wyróżniony za swe wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz szkoły.
Od 12 już lat, rokrocznie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 organizuje międzyszkolny konkurs ortograficzny „O Pióro Prezydenta”, w którym uczestniczą reprezentacje wszystkich stalowowolskich podstawówek. Konkurs ten na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszego miasta. Corocznie wybierany mistrz ortografii zdobywa Złote Pióro Prezydenta i ma prawdziwy powód do dumy, bowiem konkursowe dyktanda , których autorką od kilku lat jest pani Anna Garbaczowa, mają naprawdę wysoki stopień trudności.
W ciągu minionych 50 lat „Trójka” wypracowała bardzo bogaty ceremoniał szkolny. Stałą pozycję w życiu szkoły stanowią obchody Święta Edukacji Narodowej, Dnia Patrona Szkoły, Dnia Ziemi, Dnia Samorządu Uczniowskiego, Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego, Koncerty Dzieci – Dzieciom, Pasowanie Pierwszoklasistów, Pożegnanie Szóstoklasistów. Do tradycji należą też obchody świąt narodowych, zabawy andrzejkowe, koncerty noworoczne, liczne lekcje otwarte dla rodziców. Bierzemy też udział w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie Świata, „Góra Grosza”, czy „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Szkolny Program Wychowawczy koncentruje się na wszechstronnym harmonijnym rozwoju ucznia. Jego podstawą są uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
Z pełną odpowiedzialnością „Trójka” realizuje zadania opiekuńcze. Bardzo dobrze zorganizowana świetlica szkolna zapewnia uczniom atrakcyjne formy spędzania czasu. Dzieci mogą odrobić pracę domową pod okiem nauczycieli, pobawić się, porozmawiać na wiele interesujących tematów, wykonać ciekawą pracę plastyczną. W szkole działają też liczne koła zainteresowań: sportowe, komputerowe, plastyczne, teatralne, matematyczne, humanistyczne, dziennikarskie, ekologiczne, szachowe, gitarowe, wokalne. Podczas zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie poszerzają swą wiedzę oraz uczą się, jak kulturalnie i dobrze zorganizować swój wolny czas.
Innowacją dydaktyczną ostatnich lat jest udział w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dziecka na wszystkich poziomach poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardena i dotyczy uczniów klas pierwszych.
Mówiąc o szkole, trudno pominąć pracę biblioteki szkolnej, która jest centrum informacji i samokształcenia – posiada bogaty księgozbiór – ok. 27 tysięcy woluminów oraz 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Dużo miejsca w szkolnej działalności zajmuje turystyka. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wycieczkach krajoznawczych, rajdach, wycieczkach rowerowych, kuligach, zielonych i białych szkołach. Powodzeniem cieszą się też wyjazdy na spektakle do lubelskich i rzeszowskich teatrów oraz wizyty w Muzeum Regionalnym.
Wszyscy staramy się, aby w naszej szkole panowała atmosfera wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączona jednocześnie z konsekwencją wymagań.

Joanna Krawczyk-Bojarska

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL