E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

POMOC PEDAGOGICZNA
I PSYCHOLOGICZNA


POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA
POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA W PSP NR 3
PSP - 3 Stalowa Wola

Pedagog szkolny:
Monika Laskowska

Poniedziałek 9.00 – 15.00
Wtorek 9.00 – 10.30, 13.40 - 15.40
Środa 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 11.30, 12.40 - 15.10
Piątek 13.40 - 15.10

Psycholog szkolny:
Kornelia Dyl

Poniedziałek 7.00 – 10.30
Wtorek 7.00 – 10.30
Środa 7.00 – 11.00
Czwartek 7.00 – 13.00
Piątek 7.00 – 12.00

Pedagog specjalny:
Ewelina Krysa

Środa 9.00 – 11.35
Czwartek 8.00 – 11.35
Piątek 12.35 - 13.35

Pedagog specjalny:
Tadeusz Maślach

Wtorek 8.00 – 10.15
Czwartek 9.50 – 11.35

Do zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:
1) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
2) Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły;
3) Wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
4) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
5) Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
6) Udzielanie uczniom porad w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
7) Organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym
i wychowawczym dla uczniów;
8) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
9) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do właściwych instytucji;
10) Współpraca z instytucjami zainteresowanymi problemem opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.
Do zadań psychologa szkolnego należy:
Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

1) prowadzenie badań (z zakresu emocji, motywacji, sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej etc.) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznej

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL