(015)8421186

POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA

Pedagog szkolny:

 

Monika Laskowska

Poniedziałek 7.00 – 12.00

Wtorek 7.00 – 12.00

Środa 11.00 – 15.00

Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 11.00 – 15.00

 

Psycholog szkolny:

 

Kornelia Dyl

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Wtorek 11.30 – 15.00

Środa 7.00 – 11.30

Czwartek 7.00 – 11.00

Piątek 7.00 – 13.00

 

Do zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:

1) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;

2) Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły;

3) Wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu   dydaktyczno-wychowawczego;

4) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

5) Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;

6) Udzielanie uczniom porad w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

7) Organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym
i wychowawczym dla uczniów;

8) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

9) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do właściwych instytucji;

10) Współpraca z instytucjami zainteresowanymi problemem opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań (z zakresu emocji, motywacji, sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej etc.) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznej

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL