E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

KLASA V

ROZDZIAŁ I PIERWSZE CYWILIZACJE


1. ŻYCIE PIERWSZYCH LUDZI


2. MIASTA-PAŃSTWA MEZOPOTAMII


3. W EGIPCIE FARAONÓW


4. W STAROŻYTNYM IZRAELU


5. CYWILIZACJE INDII I CHIN


6. OD HIEROGLIFÓW DO ALFABETU


7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ II STAROŻYTNA GRECJA


1. DEMOKRATYCZNE ATENY


2. SPARTA I WOJNY Z PERSAMI


3. BOGOWIE I MITY


4. KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI


5. IMPERIUM ALEKSANDRA WIELKIEGO


6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ III STAROŻYTNY RZYM


1. USTRÓJ STAROŻYTNEGO RZYMU


2. IMPERIUM RZYMSKIE


3. ŻYCIE W WIECZNYM MIEŚCIE


4. DOKONANIA STAROŻYTNYCH RZYMIAN


5. POCZĄTEK CHRZEŚCIJAŃSTWA


6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ IV POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA


1. BIZANCJUM W CZASACH ŚWIETNOŚCI


2. ARABOWIE I POCZĄTEK ISLAMU


3. NOWE PAŃSTWA W EUROPIE


4. KONFLIKT PAPIESTWA Z CESARSTWEM


5. WYPRAWY KRZYŻOWE


6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


KLASA VI

ROZDZIAŁ I NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA


1. WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE


2. SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH


3. RENESANS - NARODZINY NOWEJ EPOKI


4. KULTURA RENESANSU W EUROPIE


5. REFORMACJA - CZAS WIELKICH ZMIAN


6. KONTRREFORMACJA


7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ II W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ


1. DEMOKRACJA SZLACHECKA


2. W FOLWARKU SZLACHECKIM


3. W CZASACH OSTATNICH JAGIELLONÓW


4. ODRODZENIE NA ZIEMIACH POLSKICH


5. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW


6. "PAŃSTWO BEZ STOSÓW"


7. PIERWSZA WOLNA ELEKCJA


8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ III W OBRONIE GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ


1. WOJNY Z ROSJĄ


2. POCZĄTEK WOJEN ZE SZWECJĄ


3. POWSTANIE CHMIELNICKIEGO


4. POTOP SZWEDZKI


5. WOJNY Z TURCJĄ


6. KRYZYS RZECZYPOLITEJ


7. BAROK I SARMATYZM


8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ IV OD ABSOLUTYZMU DO REPUBLIKI


1. MONARCHIA ABSOLUTNA WE FRANCJI


2. MONARCHIA PARLAMENTARNA W ANGLII


3. OŚWIECENIA W EUROPIE


4. NOWE POTĘGI EUROPEJSKIE


5. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI


6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI


KLASA VII

ROZDZIAŁ I EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

 

1. KONGRES WIEDEŃSKI

 

2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

 

3. NOWE IDEE POLITYCZNE

 

4. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU

 

5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

 

ROZDZIAŁ II ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

 

1. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

 

2. POWSTANIE LISTOPADOWE

 

3. POLACY PO POWSTANIU LISTOPADOWYM

 

4. WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

 

5. KULTURA POLSKA POD ZABORAMI

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ III EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW

 

1. STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU

 

2. ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC

 

3. KOLONIALIZM W XIX WIEKU

 

4. PRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE W EUROPIE

 

5. POSTĘP TECHNICZNY I KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ IV ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW

 

1. POWSTANIE STYCZNIOWE

 

2. PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

 

3. ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH

 

4. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH

 

5. KULTURA POLSKA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

 

6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

KLASA VIII

ROZDZIAŁ I DRUGA WOJNA ŚWIATOWA


1. NAPAŚĆ NA POLSKĘ


2. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA (1939-1941)


3. WOJNA III RZESZY Z ZSRS


4. POLITYKA OKUPACYJNA III RZESZY


5. WOJNA POZA EUROPĄ

6. DROGA DO ZWYCIĘSTWA

7. POWTÓRZENIE  WIADOMOŚCI


 

ROZDZIAŁ II POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

1. DWIE OKUPACJE


2. WŁADZE POLSKIE NA UCHODŹCTWIE


3. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE


4. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ


5. AKCJA "BURZA" I POWSTANIE WARSZAWSKIE


6. SPRAWA POLSKA POD KONIEC WOJNY


7. POWTÓRZENIE  WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ III ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 

1. POCZĄTEK ZIMNEJ WOJNY


2. ZA ŻELAZNĄ KURTYNĄ


3. ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO


4. KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE


5. ZIMNA WOJNA I WYŚCIG ZBROJEŃ


6. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE


7. PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W II POŁOWIE XX WIEKU


8. POWTÓRZENIE  WIADOMOŚCIWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLASA VIII

ROZDZIAŁ I ŻYCIE SPOŁECZNE

 

1. CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE


2. GRUPY SPOŁECZNE


3. KOMNIKACJA I AUTOPREZENTACJA


4. ŻYCIE RODZINNE


5. EDUKACJA I PRACA


6. EKONOMIA NA CO DZIEŃ


7. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI


ROZDZIAŁ II PRAWO I PRAWA CZŁOWIEKA

 

1. PRAWA CZŁOWIEKA


2. KATALOG PRAW CZŁOWIEKA


3. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA


4. BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH


5. NIELETNI WOBEC PRAWA


6. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

 

ROZDZIAŁ III SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I REGIONALNA

 

1. CZYM JEST SAMORZĄD?


2. SAMORZĄD GMINNY


3. POWIAT I WOJEWÓDZTWO


4. OBYWATELE A ORGANY SAMORZĄDU


7. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCIROZDZIAŁ IV WSPÓLNOTA NARODOWA

 

1. NARÓD I OJCZYZNA


2. OBYWATELSTWO I NARODOWOŚĆ


3. POSTAWA PATRIOTYCZNA


4. MNIEJSZOŚCI I MIGRANCI


5. TOLERANCJA I PRZEJAWY KSENOFOBII


7. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCIKONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL