(015)8421186

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Stalowej Woli

DANE KONTAKTOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli,
ul. Prymasa Wyszy
ńskiego 14
37 - 450 Stalowa Wola

Telefon/fax.:
(015) 842 11 86

e-mail:
psp3@stalowawola.pl

NIP:
8651426997

STATUS PRAWNY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Organem prowadz
ącym Szkołę jest Gmina Stalowa Wola. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Stalowa Wola.

Nadzór pedagogiczny nad Szko
łą  sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Funkcjonowanie szkoły regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Karcie Nauczyciela oraz w Statucie Szkoły.

MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Stalowa Wola nie posiadającą osobowości prawnej.
Mienie Szko
ły stanowi mienie komunalne.

BUDŻET

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy, w tym ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

ORGANY SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorz
ąd Uczniowski

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

RODO

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL