E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli

DANE KONTAKTOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli,
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37 - 450 Stalowa Wola

Telefon/fax.:
(015) 842 11 86

e-mail:
psp3@stalowawola.pl

NIP:
8651426997

STATUS PRAWNY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Stalowa Wola. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Stalowa Wola.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą  sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Funkcjonowanie szkoły regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Karcie Nauczyciela oraz w Statucie Szkoły.

MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Stalowa Wola nie posiadającą osobowości prawnej.
Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

BUDŻET

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy, w tym ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

ORGANY SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

RODO

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL