E-DZIENNIK
DOSTĘPNOŚĆ
RODO
NAPISZ
ZADZWOŃ
BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu psp3stalowawola.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.psp3stalowawola.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego

www.psp3stalowawola.pl

 

  • Data publikacji strony internetowej: 1 września 2009.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 21 września 2020.
  • Data ostatniej bieżącej aktualizacji: 10 lutego 2022.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • brak dostosowań dla osób z niedosłuchem
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych, lub odnoszą się jedynie do części narracji audio

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia/aktualizacji Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono 21 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizację Deklaracji przeprowadzono 10 lutego 2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ).

Wynik przeprowadzonego testu stwierdza, że strona internetowa psp3stalowawola.pl spełnia wymagania w 99,60%.

Test przeprowadzono 11 lutego 2022 r. a jego wynik dostęny jest pod Linkiem.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sebastian Szwedo, adres poczty elektronicznej psp3.stalowawola@interia.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedur umożliwiających składanie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz skarg na brak zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej lub architektonicznej

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Prymasa Wyszyńskiego. Do wejścia prowadzą schody.

Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i

słabowidzące.

 

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.

 

W razie potrzeby dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na

parterze.

 

Schody, które prowadzą na wyższe kondygnacje budynku nie posiadają platformy

przyschodowej. W budynku nie ma windy.

 

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem

przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport na dzień 1 stycznia 2021.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej lub architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej lub architektonicznej [.pdf]
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej lub architektonicznej [.doc]

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL