(015)8421186

AKTUALNOŚCI 2021/2022

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Czytaj więcej

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoły i placówki artystyczne

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Szkoły specjalne

W szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a w także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia, będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

MOW, MOS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Bursy, internaty, placówki oświatowo-wychowawcze

Burs i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.
Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dla młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego – dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Egzamin dyplomowy w szkole artystycznej

W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Olimpiady, konkursy i turnieje

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2021

Całemu środowisku szkolnemu: Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły, Uczniom i Rodzicom życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Wizyta w pracowni św. Mikołaja

14 grudnia klasy VIa i VIb wzięły udział w przedświątecznych warsztatach tematycznych zorganizowanych w Doboszówce - „Wizyta w pracowni św. Mikołaja”.
Program zajęć przewidywał różnorodną aktywność uczniów: plastyczną (wykonywanie ozdób choinkowych), kulinarną (pieczenie i dekorowanie pierników), muzyczną (wspólne kolędowanie i świąteczne karaoke), ruchową (tańce i zabawy animacyjne).
Uczniowie mieli również możliwość wizyty w minizoo.
Udział w tym przedsięwzięciu był formą kultywowania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijania zamiłowań artystycznych dzieci. Ważna była również możliwość dalszej integracji grupy i bycia razem w tym szczególnym, przedświątecznym czasie.

Ewa Wąsik

W lasowiackim stylu, czyli Boże Narodzenie na ludowo

W dniach od 8 do 16 grudnia 2021 roku uczniowie klas czwartych uczesniczyli w przedświątecznych warsztatach plastycznych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pod nazwą: W lasowiackim stylu, czyli Boże Narodzenie na ludowo".
Słomiane pająki, kolorowe łańcuchy, bombki, czy papierowe jeżyki to tylko niektóre ozdoby, które można było samodzielnie wykonać z ekologicznych materiałów. Warsztatom towarzyszyły pogadanki o tradycjach i zwyczajach regionu związanych z okresem Bożego Narodzenia. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzania wystawy tematycznej.

Wychowawcy klas czwartych

Spółdzielnia uczniowska "Trójeczka" - kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W ramach projektu edukacyjnego „Bądź Spółdzielcą w swojej szkole” organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Narodowy Bank Polski, uczniowie spółdzielni uczniowskiej „Trójeczka” oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali kartki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Celem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz spółdzielni jest m.in. popularyzowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym, kształtowanie umiejętności życia i działania w zbiorowości społecznej oraz zaspokajanie kulturalnych potrzeb członków.

Aneta Florek, Łukasz Piłat

Świąteczne warsztaty plastyczne

Klasa 5 B miała możliwość uczestniczyć w zajęciach plastycznych zorganizowanych w filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Tęcza (ul. Popiełuszki 4). Dzieci wykonywały świąteczne lampiony techniką decoupage. W świetlicy dzieci po zajęciach mogą rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w kółkach zainteresowań lub uzyskać pomoc przy odrabianiu lekcji, otrzymać także ciepły posiłek. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00- 18.00, a uczęszczać do niej mogą dzieci z naszej szkoły. Klasa wykonała śliczne lampiony i spędziła miło czas w przedświątecznej atmosferze.

Ewa Kozioł

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 na obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dnia 13 grudnia 2021r. w Stalowej Woli odbyły sie organizowane przez samorząd miasta obchody 40 Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Z tej okazji w Bazylice Konkatedralnej miała miejsce Msza Święta w intencji Ojczyzny, Internowanych i Ofiar Stanu Wojennego pod przewodnictwem Ks. Bpa dra Krzysztofa Nitkiewicza. Po mszy odbył się koncert pt. „Pamiętamy! by nie zapomnieć”.
Naszą szkołę w poczcie sztandarowym reprezentowali następujący uczniowie: Tomasz Adamski, Grzegorz Tabor, Anna Kus, Vittoria Pado, Maria Dehimi.

Opiekę tego dnia nad młodzieżą sprawowała Pani Dorota Gierak

Koncert profilaktyczny zespołu „Wyrwani z niewoli”

W ramach działań profilaktycznych, 13 grudnia 2021 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w koncercie profilaktycznym zespołu „Wyrwani z niewoli”. Spotkanie z młodzieżą pod hasłem „Ku wolności” jest autorskim programem Piotra Zalewskiego i Jacka Zajkowskiego. W trakcie spotkania prowadzący dotknęli bardzo ważnych, a zarazem trudnych tematów, tj. brak akceptacji samego siebie, strach przed odrzuceniem przez grupę rówieśniczą czy hejt w internecie.
Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych, doskonalenie umiejętności asertywnego mówienia „nie”, a także pomoc w budowaniu wiary we własną wartość i godność.
Na zakończenie koncertu osoby chętne mogły podzielić się wrażeniami i refleksjami na temat spotkania.
Organizatorami wydarzenia były Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe – organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli oraz Gmina Stalowa Wola.

Monika Laskowska

Mikołajki 2021

Mikołajki to tradycyjne święto obchodzone ku czci biskupa Miry, czyli świętego Mikołaja. To właśnie 6 grudnia Mikołaj przynosił dzieciom prezenty. Mikołajkowy czas to moment radości, uśmiechu, dzielenia się szczęściem z innymi. To nie tylko prezenty ale też wyjątkowa oprawa, niecodzienny klimat i odrobina magii. W tym dniu nasi uczniowie czują się ważni i są dla siebie życzliwi. Dzięki świętowaniu całą klasą zespół integruje się, a wszyscy na chwilę zapominają o problemach. Do obchodów włączył się również Samorząd Uczniowski, organizując wyjątkowe niespodzianki dla uczniów. Każdy, kto założył czapkę mikołajkową lub miał na sobie akcenty świąteczne był w tym dniu niepytany. Odbyła się także loteria mikołajkowa, w której każda klasa wylosowała nagrodę dla siebie.

Ewa Kozioł, Monika Laskowska

Konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool”

Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” zorganizowało we wtorek 7 grudnia uroczystą Galę Wolontariatu 2021. Podczas Gali w Stalowej Woli zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym „Pomaganie jest cool" i ogłoszono nazwiska laureatów w konkursie na Wolontariusza Roku 2021 roku. Celem konkursu plastycznego było przybliżenie dzieciom idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych oraz pobudzenie aktywności społecznej najmłodszych. W konkursie w kategorii klas I-IV pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły- Anna Wiśniewska z klasy 4b. Gratulujemy wygranej! Wszystkim, którzy brali udział w konkursie dziękujemy za piękne prace

Ewa Kozioł

Podkarpacki Konkurs „Literatura i Dzieci – Znajdź powód do uśmiechu” – sukces Miłosza

Z wielką przyjemnością informuję o sukcesie ucznia klasy VIa, Miłosza Woska, który został nagrodzony w konkursie recytatorskim „Literatura i Dzieci” organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Jest to konkurs, którego celem jest popularyzowanie literatury dziecięcej, rozwijanie spontaniczności i wyobraźni, promocja dokonań artystycznych dzieci. W tym roku jego przedmiotem była twórczość autorów, którzy w swoich utworach poruszali tematykę uśmiechu, nadziei i radości.
Miłosz w wyniku eliminacji rejonowych, w których wystartowało 118 uczestników, został nominowany jako jeden z 15 startujących do konkursu finałowego na szczeblu wojewódzkim.
Przesłuchania wojewódzkie odbyły się 2 grudnia w Rzeszowie. Miłosz, recytując utwór J, Ficowskiego „Dom, w którym śmieszy”, zajął w nich 2. miejsce, wykazując się świetnie opanowaną kulturą żywego słowa.
Serdecznie gratulujemy!


Ewa Wąsik

Akcja "Szkoła pamięta"

Realizując program pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności , związanych z historią regionu i społeczności, uczniowie klasy 7 c udali się 3.11.2021r. na grób bohaterów  II wojny światowej. 12 grudnia 1943 r zostało tam rozstrzelanych przez hitlerowców 10 bojowników o wolność ojczyzny. Uczniowie oddali cześć obywatelom naszego miasta i okolic, którzy walczyli z okupantem podczas II wojny światowej, zapalili znicze, poznali fragment historii z czasów okupacji.
Grób ulokowany jest na  wzgórzu za LOK-iem przy ul.Staszica.

Irena Stec

Poczet Sztandarowy PSP-3 podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada w naszym mieście odbyły sie uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w Bazylice miała miejsce msza św., zamówiona przez Prezydenta naszego miasta Lucjusza Nadbereżnego. Ponadto w tym dniu miało miejsce również spotkanie przed Miejskim Domem Kultury władz miasta, żołnierzy, harcerzy, młodzieży i społeczności lokalnej. Odbył sie uroczysty apel a następnie śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Następujący uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości: Aleksandra Ingram, Joanna Zelias, Weronika Chromińska, Maria Kałdan, Zuzanna Iskra, Oskar Kozłowski, Bartosz Czuj, Hubert Gołost, Anna Kus, Milena Żarnowska, Vittoria Pado, Grzegorz Tabor. Opiekę tego dnia nad młodzieżą sprawowała Pani Anna Romaniak oraz Pani Aneta Florek.

Aneta Florek

"Szkoła do hymnu" 2021

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Włączyliśmy się w ten sposób, jako społeczność szkolna,  we wspólne świętowanie 103. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości.
Wzorem lat ubiegłych wspólne odśpiewanie hymnu narodowego odbyło się w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku była to środa, 10 listopada.
Odśpiewanie hymnu, z uwagi na trwający stan epidemii, odbyło się w mniejszych grupach z zachowaniu stosownych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Sebastian Szwedo

Konkurs plastyczny „Świat gwiazd, planet i robotów – ROK STANISŁAWA LEMA”

Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli zorganizowała konkurs plastyczny „Świat gwiazd, planet i robotów – ROK STANISŁAWA LEMA”. Była to XXVII edycja konkursu „Ekslibris”.
Komisja konkursowa oceniła 172 prace uczniów klas IV- VI szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Sara Wydra z klasy 7C. Gratulujemy!
Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac z naszej szkoły, wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na wirtualną wystawę.

Ewa Kozioł

Długo wyczekiwana „normalność”

Minęły dwa miesiące nauki w szkole. Niosły ze sobą wiele oczekiwań zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Każdy z nas tęsknił za bezpośrednimi spotkaniami, w trakcie których rozmowa przebiega bez technicznych zakłóceń i sprzętowych niedomagań. Widoku uśmiechniętych twarzy dzieci już nie zasłaniają enigmatyczne czy przypadkowe awatary. Wreszcie stają się możliwe spotkania twarzą w twarz z klasowym przyjacielem, kolegą z ławki, nauczycielem przedmiotu. Szkolne przestrzenie ponownie wypełnia gwar rozmów, tupot przechodzących grup, często śmiech i ożywione głosy.

Spotkania lekcyjne znowu mają formę „dawnych”, przedpandemicznych lekcji. Zza drzwi szkolnych sal dobiega niekiedy zespołowy śpiew, głos nauczyciela tłumaczącego materiał lekcyjny, uczniowskie odpowiedzi. Widać podniesione w górę dłonie. To nic, że swoboda ruchu jest nieco ograniczona, że grupy z reguły nie opuszczają przestrzeni wyznaczonych sal, że na korytarzu uśmiech na twarzy rozpoznać można po ciepłym błysku w oczach, bo usta zakrywa maseczka… To nic. Tak trzeba.

Klasy ruszyły w teren, by odrabiać turystyczne zaległości, budować wzajemne relacje, poznawać to, co warte zobaczenia, zaspokajać uczniowską ciekawość świata. Pogoda rozpieszcza, a chwile spędzone na łonie natury w rówieśniczej grupie dają pozytywną energię, radość, możliwość wspaniałej zabawy.

Na wyjazdy, te bliskie i te nieco odległe, uczniowie czekali z utęsknieniem.

Do szkoły znowu przybywają zaproszeni goście. Atrakcyjne tematy spotkań czy możliwość bezpośrednich obserwacji kuszą wielu uczniów. Przez pewnien czas pozbawieni byli tego, a przecież nic nie jest w stanie zastąpić chwil aktywnego działania. Ich wartość dydaktyczna jest nieoceniona.

Trwają przygotowania do konkursów wiedzy i umiejętności. Grupy humanistów, matematyków, miłośników biologii czy chemii znowu podejmują żmudne wysiłki, by sprostać wysokim wymaganiom. Powstają kolejne konkursowe wiersze… Sportowcy, korzystając z możliwości, jakie niesie ze sobą nowa sala gimnastyczna, z ochotą spotykają się na dodatkowych zajęciach, bo przecież „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Pandemia pozostawiła po sobie groźne braki w uczniowskich umiejętnościach. Od września organizowane są więc zajęcia wspierające uczniów i umożliwiające powrót do nauki na oczekiwanym poziomie.

Jak długo możliwe będzie zachowanie warunków pracy w oparciu o bezpośrednie interakcje? Wiele zależy od nas, od naszej odpowiedzialności, zdyscyplinowania, umiejętności podporządkowania się wymogom sanitarnym.
Nie zniszczmy więc swoim niefrasobliwym zachowaniem tego, za czym tak tęskniliśmy w ubiegłym roku szkolnym!

Ewa Wąsik

Wycieczka do Sandomierza

Złota polska jesień sprzyja poznawaniu piękna naszej ojczyzny. 28 października klasy 1b i 1c pod opieką p. R.Mierzyńskiej, p. R. Ziajki i p. M.Laskowskiej wybrały się do wyjątkowego i pięknego Sandomierza. Miasto umiejscowione jest na siedmiu wzgórzach nad brzegiem Wisły, stąd czasami określane  jest jako „mały Rzym”. Historycznie Sandomierz położony jest w Małopolsce, był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, obecnie należy do województwa świętokrzyskiego. Wycieczkę uczniowie rozpoczęli od spotkania z panią przewodnik na dziedzińcu zamku zbudowanego w XIV wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W trakcie pobytu w tym pięknym mieście uczniowie mogli podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego Bramy Opatowskiej, przeszli Podziemną Trasą Turystyczną, czyli sandomierskimi lochami, gdzie poznali legendę o Halinie Krępiance. Wiele emocji wzbudziło spotkanie z rycerzem w dawnej zbrojowni, w tym niezwykłym miejscu  każdy mógł na chwilę przenieść się w dawne czasy i na własnej skórze poczuć ciężar, z którym zmagał się rycerz przymierzając zbroje rycerzy, husarzy, pikinierów, poznać wagę miecza, szabli.
W programie wycieczki nie zabrakło również zwiedzania Bazyliki Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego, zwanego również Domem Długosza, który jest jednym z ważniejszych i cenniejszych zabytków Sandomierza.
Tak udana wyprawa na pewno na długo pozostanie w pamięci małych turystów.

Renata Mierzyńska

Plener fotograficzny

W tym roku kalendarzowym wyjątkowo długo cieszymy się piękną jesienią. Wszystko za sprawą suchej i ciepłej aury, która sprawiła że wszystkie rośliny zmieniły się nie do poznania. Zielone barwy ustąpiły miejsca czerwonym, brązowym i żółtym nadając parkom innym wymiar. W ramach zajęć z plastyki klasy siódme wyruszyły na plener fotograficzny, który zaowocował piękną wystawą jesiennych zdjęć. Nie potrzebowaliśmy super sprzętu, wystarczyły komórki i kilka pomysłów. Bawiliśmy się świetnie buszując wśród liści w naszym pięknym Parku 24.

Ewa Kozioł

Pasowanie na Ucznia

20 października 2021r. Odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy zgodnie potwierdzili, iż  dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn  kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli.

Renata Mierzyńska

W hołdzie Obrońcy Westerplatte

Poczet Sztandarowy PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte złożył hołd na grobie śp. ppor. Bronisława Kochana, obrońcy Westerplatte spoczywającego na rozwadowskiej nekropolii.
Zaprezentowano Sztandar Szkoły, złożono kwiaty i zapalono znicze.
Poczet Sztandarowy reprezentowali: Marie-Angie Dehimi, Angelika Straszewska i Mikołaj Czech.
Obrona Westerplatte we wrześniu 1939 r. urosła do rangi bohaterskiego i bezwarunkowego oporu wobec agresji. Jest symbolem walki o niezbywalne prawa narodu do wolności i suwerenności, symbolem obrony wartości uniwersalnych "Jakąś słuszną sprawą, o którą nie można nie walczyć. Jakimś obowiązkiem, powinnością, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakimś porządkiem prawd i wartości, który trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych”. (cyt. za: Jan Paweł II, Przemówienie na Westerplatte, Gdańsk 1987.)
To legenda polskich Termopil, heroizmu żołnierzy...
Bronisław Kochan był członkiem bohaterskiej załogi Westerplatte.
Urodził się w Charzewicach 8 sierpnia 1916 roku. W wieku szesnastu lat zaczął naukę w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku. Po jej ukończeniu w stopniu starszego strzelca został skierowany do 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Dnia 5 kwietnia 1939 r. został skierowany na Westerplatte.
W czasie obrony był zastępcą dowódcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywał w Stalagu. Z niewoli powrócił do kraju w 1945 r.
Bronisław Kochan zmarł 16 lipca 1990 roku.

Cześć Jego Pamięci.

Sebastian Szwedo

Bądź widoczny na drodze

W naszej szkole została zorganizowana akcja, mająca na celu utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, aby być bardziej widocznym, gdy jest ciemno, lub pada deszcz.
Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:
1. Jeżeli możesz, zawsze idź chodnikiem albo drogą dla pieszych. Na jezdni nie jest bezpiecznie.
2. Gdy nie ma chodnika – idź poboczem. Wybieraj lewą stronę drogi – szybciej zobaczysz nadjeżdżające samochody, a kierowcy z daleka Cię zauważą.
3. Nie wybiegaj na jezdnię, zatrzymaj się zanim przejdziesz przez ulicę.
4. Jeśli coś zasłania drogę: żywopłot, albo zaparkowany samochód, najpierw wyjrzyj zza przeszkody i sprawdź, czy nic nie jedzie.
5. Włóż kamizelkę! Noś odblaski! Z nimi widać Cię z daleka.

Aneta Florek

Szkoła pamięta 2021 – zapraszamy do udziału w akcji

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Finał akcji odbędzie się w piątek, 29 października.

Zachęcamy do zamieszczania informacji o realizowanych działaniach na stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

Jesienne integracje 2021

Gdy po powodowanym pandemią okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych znowu uczniowie  zasiedli w szkolnych ławkach, jasnym stało się, że konieczne są działania nastawione m.in. na budowanie i odświeżanie relacji osobowych. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów są wspólne wyjazdy edukacyjne, podczas których realizacja celów dydaktycznych przebiega w nowych, atrakcyjnych warunkach i łączy się celami rekreacyjnymi oraz zadaniami integrującymi wspólnoty klasowe.
I tak, już 23 września klasy VIa i VIb wybrały się na kilkuetapowy wyjazd edukacyjny. Najpierw uczniowie mieli możliwość poznać historię renesansowego zamku Krasickich w Krasiczynie, posłuchać zajmujących historii o księżniczce Zofii, podziwiać zamkowe baszty , pomieszczenia mieszkalne oraz intrygujące lochy.
Kolejny punkt wyprawy to zwiedzanie Przemyśla. Muzeum Dzwonów i Fajek, archikatedry greckokatolicka i rzymskokatolicka, malowniczy rynek, Zniesienie i Kopiec Tatarski to niewątpliwe atrakcje spaceru po tym mieście.
Na zakończenie wyjazdu uczniowie zawitali do Bolestraszyc. W miejscowym arboretum przyglądali się ciekawym okazom flory, poznając wymagania uprawy i sposoby opieki nad zgromadzonymi roślinami. Malowniczo nakreślone alejki poprowadzone wzdłuż pięknych stawów pozwalały zaspokoić oczekiwania najbardziej tych uczestników, którzy wymagali nietuzinkowych doznań estetycznych.
7 października ta sama grupa uczniów po przejściu ścieżką przyrodniczą „Ciemny Kąt” w punkcie rekreacyjnych „Grzybek” świętowała klasowe Dni Chłopaka. Wspólne ognisko, zabawy i gry, możliwość skorzystania z atrakcyjnego wyposażenia ośrodka integrowały grupę i na nowo pozwalały poczuć się szkolną „rodziną”.

Ewa Wąsik

Nagrodzeni stypendium edukacyjnym Prezydenta Miasta Stalowej Woli

14 października w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej odbyła się uroczystość wręczenie stypendiów edukacyjnych Prezydenta Miasta Stalowej Woli uczniom, którzy w minionym roku szkolnym 2020-2021 zdobyli najwyższe wyróżnienia w wojewódzkich etapach konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wśród uczniów naszej szkoły nagrodzeni zostali:
Adrian Rębisz – laureat Konkursu z Języka Polskiego i Konkursu z Historii,
Alicja Wąsik – laureatka Konkursu z Chemii i finalistka Konkursu z Języka Polskiego,
Oliwia Pietrykowska – finalistka Konkursu z Biologii,
Wiktor Piczak – finalista Konkursu z Matematyki.

Oby w kolejnych latach nasi stypendyści mogli się cieszyć dalszymi sukcesami edukacyjnymi, a ich przykład zachęcał innych uczniów do startu w różnorodnych konkursach wiedzy i umiejętności.

Ewa Wąsik

Code Week 2021

W okresie od 9 – 24 października obchodzimy Europejski Tydzień Kodowania. Code Week to międzynarodowa społeczna inicjatywa, podczas której państwa europejskie rywalizują między sobą starając się zorganizować w swoim kraju jak najwięcej wydarzeń związanych z programowaniem.

Nasi uczniowie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania na zajęciach z informatyki poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą kodowania i programowania. Dzięki czemu w przyjemny sposób ćwiczyli swoją kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia, świetnie się przy tym bawiąc.

Maria Bielak

Narodowe Święto Edukacji 2021

14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej - pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory 14 października uznawany jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji kl. 5a, 7a, 7b oraz 7c wraz z nauczycielami przygotowały przedstawienie, składając dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia: zdrowia, zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy oraz satysfakcji z odkrywania pasji i talentów młodych ludzi.
Wszystkiego dobrego na każdy dzień!

Renata Bącal-Pączek
Renata Buksińska
Aneta Florek
Ewa Kozioł
Joanna Krawczyk-Bojarska
Anna Partyka

Spotkanie z policjantem dla klas I

20 września 2021 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Celem spotkania było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, podczas pobytu w domu i miejscach publicznych.

Monika Laskowska

82. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W piątek 17 września w naszym Mieście odbyły się obchody 82. Rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Po ponad ośmiu dekadach Władze Miasta wraz z mieszkańcami Stalowej Woli uczcili pamięć tych, którzy stanęli do walki o naszą wolność.

O godz. 18.00 poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Bohaterów tamtych wydarzeń. Po Mszy uczestnicy udali się pod pomnik Matek Sybiraczek, gdzie złożono kwiaty.

Naszą szkołę wraz pocztem sztandarowym reprezentowali uczniowie klas: 8a, 8c i 8d.

Wiktor Wędroch

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 14 września 2021 roku odbyło się spotkanie profilaktyczne uczniów klas siódmych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Głównym celem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, jak również niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu. Przedstawiciele policji omówili najczęstsze zagrożenia, takie jak: oszustwa, włamania na konta czy cyberprzemoc. Ostrzegali przed zbyt częstym korzystaniem z czatów, zawieraniem przypadkowych znajomości, pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów.

Monika Laskowska

Udział w uroczystych obchodach święta 16. Tczewskiego Batalionu Saperów im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego w Nisku

W dniu 10 września 2021 r., uczniowie klasy 7A i 8A wzięli udział w Dniu Otwartych Koszar, który połączony był z obchodami święta jednostki. Dla młodzieży naszej szkoły, udział w uroczystościach stał się okazją do praktycznego poznania specjalistycznego sprzętu zbrojnego oraz zasad funkcjonowania jednostki wojskowej. Każdy z uczniów mógł nie tylko obejrzeć, ale również dotknąć broni, popróbować sił w strzelaniu z łuku, czy wejść do pojazdów mechanicznych. Dzień pełen wrażeń zakończył się pokazem musztry paradnej oraz przemarszem stacjonujących oddziałów.

Monika Laskowska

KONTAKT

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Telefon: 15 842 11 86 

Fax: 15 842 11 86 

Email: psp3@stalowawola.pl

SOCIAL